home

ข่าวกิจกรรม

logo
สำนักกฎหมาย ร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะอนุกรรมมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

logo
สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแก่ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

logo
สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการพาดสายโทรคมนาคมบนสะพานของ ทช.

logo
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมาย มอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญฯ

logo
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมายมอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อการรองรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับปรับปรุง จัดโดยสำนักงานน

logo
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

logo
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตาม เร่งรัดงานที่สำคัญฯ (ครั้งที่ 2/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

logo
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1 /2561

logo
เมื่วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561

logo
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561

ข่าวทั้งหมด

หน้า