home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญ ครั้งที่ (1/2562)

logo
สำนักกฎหมายร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับสำนักบำรุงทางกรณีตรวจพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางหลวง

logo
สำนักกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ของกรมทางหลวงชนบท

logo
สำนักกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

logo
สำนักกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ของกรมทางหลวงชนบท

logo
สำนักกฎหมายเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนสาย ฉช.3001

logo
สำนักกฎหมาย ร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะอนุกรรมมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

logo
สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแก่ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

logo
สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการพาดสายโทรคมนาคมบนสะพานของ ทช.

logo
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมาย มอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญฯ

ข่าวทั้งหมด

หน้า