home

ประกาศเร่งด่วน

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.20
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.18
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.17
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดือน ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.16
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลตำนานและตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.13
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.11
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิย.2558 11.07
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิย.2558 11.05
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 11.04
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบบปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่ว 8 มิ.ย.2558 10.59
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  8 มิ.ย.2558 10.57
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 10.56
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   เป็น  กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 10.51
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 10.50
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 10.48
-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 8 มิ.ย.2558 10.46

-ประกาศเร่งด่วน เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลบางลูกเสือตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบบหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

8 มิ.ย.2558  10.45
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 27 มิ.ย. 12 15:58
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 27 มิ.ย. 12 09:54
- ประกาศเร่งด่วน เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 05 ส.ค. 11 10:10
- ประกาศเร่งด่วน เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 05 ส.ค. 11 10:08
- ประกาศเร่งด่วน เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ ตำบลรังสิต 05 ส.ค. 11 10:04
- ประกาศเร่งด่วน เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 05 ส.ค. 11 10:04
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลบ้านกล้วย และตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (สาย ค เลี่ยงเมืองด้านใต้) 19 ต.ค. 10 14:44
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลละงู และตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052) (สายเข้าท่าเรือปากบารา) 19 ต.ค. 10 14:43
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ค 9 ) 19 ต.ค. 10 14:41
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ และตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (สายเชื่อมระหว่างถนนข้าวหลามกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ) (หนองกระเสริม) 19 ต.ค. 10 14:40
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 กับ 19 ต.ค. 10 14:40
ประกาศเร่งด่วนฯ ในท้องที่ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลทุ่งสะโตก ตำบลบ้านแม ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม และตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (สายเชื่อม ทล.108 กับถนนเลียบคลองชลประทาน) (บ้านทุ่งเสี้ยว ตอน 1) 19 ต.ค. 10 14:34
ประกาศกระทรวง คมนาคม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท 17 เม.ย. 10 14:48
ประกาศผู้อำนวย การทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 17 เม.ย. 10 14:46