home

ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ    รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 
                โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
                ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี (คลิก)
2 พฤศจิกายน 2561 -11.00 น.
ประกาศ    รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
                ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี  (คลิก)
2 พฤศจิกายน 2561 -11.00 น
   
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง "นโยบายความโปร่งในและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท" กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ  1.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

            2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

สิงหาคม 2558
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) 8 พฤษภาคม 2558 - 13.05 น.
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 17 พฤศจิกายน 2557 - 11.05
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกฯ 22 ตุลาคม 2557  - 13.45