home

ประกาศ ทั่วไป

ประกาศ    1)รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบนถนนสาย ทช.ชน.1014 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
                2)รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบรเิวณจุดตัดระหว่างถนนสาย ทช.ปท.4001 กับ ทล.352 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   (คลิก)
22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ    1)รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบนถนนสาย ทช.ชน.1014 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

                2)รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบรเิวณจุดตัดระหว่างถนนสาย ทช.ปท.4001 กับ ทล.352 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   (คลิก)         

22 กุมภาพันธ์ 2562
   
ประกาศ    รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ 
                โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
                ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี (คลิก)
2 พฤศจิกายน 2561 -11.00 น.
ประกาศ    รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
                ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี  (คลิก)
2 พฤศจิกายน 2561 -11.00 น
   
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง "นโยบายความโปร่งในและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท" กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ  1.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

            2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ

สิงหาคม 2558
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) 8 พฤษภาคม 2558 - 13.05 น.
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์ 17 พฤศจิกายน 2557 - 11.05
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกฯ 22 ตุลาคม 2557  - 13.45