home

ความเป็นมา

บทนำ
นับ ตั้งแต่รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมานั้น กรมทางหลวงชนบทเป็นกรมที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (By-Pass) และทางลัด (Short Cut) รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง (Mentors) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย