home

หน้า

สำนักกฎหมาย ร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะอนุกรรมมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 14:30

สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแก่ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 14:30

สำนักกฎหมายร่วมกับสำนักบำรุงทางชี้แจงแนวทางการพาดสายโทรคมนาคมบนสะพานของ ทช.

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 14:15

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมาย มอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญฯ

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:00

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมายมอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อการรองรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับปรับปรุง จัดโดยสำนักงานน

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 13:30

ข่าวทั้งหมด

Banner

อินทราเน๊ต