home

ตัวอย่างหนังสือขอราคาค่าทดแทนจากหน่วยงานราชการ

ตัวอย่างหนังสือ
                   1.ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจทรัพย์สิน เพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
                   2.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ดิน
                   3.ติดตั้งและรื้อย้ายโทรศัพท์ (บริษัท ทีโอที)
                   4.ติดตั้งและรื้อย้ายโทรศัพท์
                   5.ติดตั้งและรื้อย้ายมาตรวัดน้ำประปา
                   6.ติดตั้งและรื้อย้ายมาตรวัดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ
                   7.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (กสิกรไทย)
                   8.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธกส.)
                   9.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนชาติ)
                  10.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารออมสินเขตชลบุรี)
                  11.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธอส.)
                  12.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (บมจ.กรุงศรีอยุธยา)
                  13.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (บมจ.ทหารไทย)
                  14.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ชลบุรี บมจ.กรุงไทย)
                  15.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (สยามพิธิวัฒน์)
                  16.ประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง 
                  17.ไม้ยืนต้นและพืชผล (เกษตรอำเภอศรีราชา)
                 18.ไม้ยืนต้นและพืชผล (โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี)
                 19.ไม้ยืนต้นและพืชผล
                  20.ราคาประเมินของที่ดิน
                  21.ราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ปัจจุบันในเขตจังหวัด

ขั้นตอนการรื้อถอน  หน้า 1  /  หน้า 1-20  /    หน้า 21-40  / หน้า 41 -60 /   หน้า 61-80  /  หน้า 81-100หน้า 101-120  /  หน้า 121-140 หน้า 141-146  

************************************************************************************************

ขั้นตอนการเวนคืน  หน้า 1

                            หน้า 2

                            หน้า 3

                            หน้า 1-41

                            หน้า 42-81

                           หน้า 82-101

                           หน้า 102-130

                           หน้า 131-161

                           หน้า 162-181

                           หน้า 182-211

                           หน้า 212-241

                           หน้า 242-261

                           หน้า 262-281

                            หน้า 282-315

*****************************************************************************************************
 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน                                                                                                5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและรื้อย้ายส่วนบุคคล (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและรื้อย้ายส่วนบุคคล (บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและรื้อย้ายมาตรวัดน้ำประปาของผู้ใช้น้ำ 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและรื้อย้ายมาตรวัดไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารกสิกรไทย) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคาร ธกส.) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารธนชาติ) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารออมสินเขตชลบุรี) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคาร ธอส.) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารทหารไทย) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ศูนย์ประเมินราคาหลักทรัพย์ชลบุรี ธนาคารกรุงไทย) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (บริษัท สยามพิธิวัฒน์ จำกัด) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อจดจำนอง (ธนาคารกรุงเทพ) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นไม้ยืนต้นและพืชผล (อำเภอศรีราชา) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินของที่ดินที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่ 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นไม้ยืนต้นและพืชผล (จังหวัดชลบุรี) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นไม้ยืนต้นและพืชผล (แขวงการทางชลบุรี) 5/1/2558
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ปัจจุบันในเขตจังหวัด 5/1/2558
ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจทรัพย์สินเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องถูกเวนคืน 6/1/2558