home

ประกาศ ผอ.ทางหลวง

- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับรวมการแก้ไขเป็นปัจจุบันสำหรับใช้งาน) 

3 เมษายน 2561
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558  24 สิงหาคม 2558 - 14.39
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 4 มุนายน 2558 - 14.20 น.
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 16 ก.ย. 14 13:53
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556 18 ก.พ. 14 11:38
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 25 ธ.ค. 13 17:16
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 25 ธ.ค. 13 16:21
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท 18 ส.ค. 11 10:50
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง การขออนุญาตกระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๓ 18 ส.ค. 11 10:47
- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามจอดยานพาหนะบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ (แยกสวนเลียบ) 18 ส.ค. 11 10:45
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 13 ม.ค. 11 08:25
ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวง เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 13 ม.ค. 11 08:22
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 13 ม.ค. 11 08:19
ประกาศ ผอ.ทางหลวง เรื่องห้ามจอดยานพาหนะในถนนกัลปพฤกษ์ พ.ศ.2551 13 ม.ค. 11 08:18
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงชนบท พ.ศ. 2549 13 ม.ค. 11 08:12