home

รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์ของสำนักกฎหมาย กรมทางหลวงชนบท 


ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร E-mail
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ))  0-2551-5030 0-2551-5032 chat_3988@hotmail.com
        0-2551-5027  
ส่วนอำนวยการ          
1.นางสาวธิดา  แสงพรูสิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (ขร.) ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 0-2551-5022 0-2551-5032 Thida_s@drr.go.th
2.นางพัชรินทร์ นวลสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) หัวหน้างานรับ-ส่ง เอกสาร 0-2551-5032 0-2551-5032 BURUSAGON@hotmail.com
3.น.ส.สรัญญา แก้วทวี เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5032 0-2551-5032 kad_saranya@icloud.com
4.นายกานต์  มีศรี เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.) 0-2551-5032 0-2551-5032 kansaimail15@gmail.com
5.นายศักดิ์ชัย มั่นเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) หัวหน้างานการเงิน/งานบริหารงานทั่วไป 0-2551-5031 0-2551-5032 DANG740@HOTMAIL.COM
6.น.ส.กันนิกา เรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) ปฏิบัติหน้าที่หน้าห้อง ผส.กม. 0-2551-5031 0-2551-5032 r_kannika14@hotmail.com
7.นางชนัดดา จันทร์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ขร.) หัวหน้างานพัสดุ 0-2551-5031 0-2551-5032 Too483@hotmail.com
8.น.ส.ชมพู่ สารบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ขร.)หัวหน้างานบุคคล 0-2551-5031 0-2551-5032 chom50@hotmail.com
           
กลุ่มกฎหมาย          
1.นางสาวจีรนุช โหนดแจ่ม นิติกรชำนาญการพิเศษ (ขร.) ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย 0-2551-5297 0-2551-5032 JAZZ_LAWS@yahoo.com
2.นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต นิติกรปฏิบัติการ (ขร.) หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย 0-2551-5025 0-2551-5032 paulbylaw@hotmail.com
3.น.ส.สุวิมล สงกรด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5025 0-2551-5032 Suvimol_Songg@hotmail.com
4.นางณิชา คำวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5028 0-2551-5032 y_nicha@outlook.com
5.นางสาวพรทิพย์ ตั้งใจ นิติกร (ลจ.) 0-2551-5025 0-2551-5032 speed_boat3505@hotmail.com
6.นายณัฏฐ์กิตติ์ นวลละออง นิติกรปฏิบัติการ (ขร.) หัวหน้างานยกร่างกฎหมาย 0-2551-5028 0-2551-5032 volcom_ment@hotmail.com
7.น.ส.โสภา ศรีคง นิติกร (พร.) 0-2551-5028 0-2551-5032 sopa99@hotmail.com
8.นายศุภชัย ขำเปรม นิติกร (พร.) 0-2551-5028 0-2551-5032 Supachai15731@gmail.com
9.น.ส.นลินทิพย์ อ่วมตระกูล เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.) 0-2551-5028 0-2551-5032 Pork_fat@hotmail.com
           
กลุ่มสอบสวนและคดี          
1.นายสรภพ กองกาย นิติกรชำนาญการพิเศษ (ขร.) ผู้อำนวยการกลุ่มสอบสวนและคดี 0-2551-5019 0-2551-5032 newgai_56@hotmail.com
2.นายอับดุลรอศักดิ์ นุ่งอาหลี นิติกรปฏิบัติการ (ขร.) หัวหน้างานสอบสวน 0-2551-5023 0-2551-5032 bung2932@gmail.com
3.น.ส.อัจจิมา อาษาวัง นิติกรปฏิบัติการ (ขร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 unicorn_ae@hotmail.com
4.นายพงษ์พันธ์ อังศุภมงคล นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 kpongpan7@gmail.com
5.นายนิติพจน์ ขุนพินิจ นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 Nitipot@windowslive.com
6.น.ส.อุษณีย์ ปุ่มงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 Kampup84@hotmail.com
7.น.ส.วรอนงค์ ลิ่วเฉลิมวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 woranong_Le@hotmail.com
8.น.ส.สุนีรัตน์ ดิ้นสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการ (ขร.) หัวหน้างานคดี 0-2551-5024 0-2551-5032 kookkik_kokkok@hotmail.com
9.น.ส.เพ็ญศรี นิลกระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 pensri.n4168@gmail.com
10.นายภูมินทร์ สิงหลกะนนท์ นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 TAKA-9@HOTMAIL.COM
11.น.ส.ดวงชีวัน อำพันธ์ นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032  lulaclub@hotmail.com
12.นายลภน ทองพบ นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 Akeindy.independent@gmail.com
13.น.ส.ปวิชญา รัตนวงศ์รพี นิติกร (ลจ.) 0-2551-5023 0-2551-5032 momiko_Le@hotmail.com
14.นายจุติภัทร บุญลือลัน นิติกร (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 bo11988@hotmail.com
15.น.ส.ภัทรภร พันธุ์แสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 june_pansang@hotmail.com
16.น.ส.วิไลลักษณ์ ดิษบรรจง เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 khaotoo_ja@hotmail.com
17.น.ส.สุภิญญา ธำรงโชติ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 nig_022@hotmail.com
18.นางสาวทิศาชล คามบุตร นิติกรปฏิบัติการ (ขร.) 0-2551-5023 0-2551-5032 tisachon_loei@hotmail.co.th
กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน        
1.นายอาหมัด สองเมือง นิติกรชำนาญการ (ขร.) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0-2551-5029 0-2551-5027 bung.2512@hotmail.com
2.น.ส.ธิดารัตน์ สิงหพล นิติกรชำนาญการ (ขร.) หัวหน้างานนิติกรรม 0-2551-5026 0-2551-5027 Singhapon_t@hotmail.com
3.นางสาวพิชาพัทธ์ โรจนธนินพงศ์ นิติกร (ลจ.) 0-2551-5026 0-2551-5027 sarayutrodsinak25@gmial.com
4.น.ส.สุรีย์พร สีสม เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 dorw_24@hotmail.com
5.ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริวัฒนา  สุวรรณนาคเวช นิติกรปฎิบัติการ (ขร.) หัวหน้างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 0-2551-5026 0-2551-5027 kungfrance@hotmail.com
6.น.ส.วัชรี ภู่เนตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 wat-chang@hotmail.com
7.น.ส.สุกานดา เดชารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 tamtam.suganda@hotmail.com
8.น.ส.อชิรญาณ์ ธรรมนิสนธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 hyu_153@hotmail.com
9.น.ส.สุวรรณา ขันติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 bongobaka@gmail.com
10.น.ส.อรุณวรรณ เลิศลบ เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 lertlob_19@hotmail.com
11.น.ส.เอื้อมพร ศิริมา เจ้าพนักงานธุรการ (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 aeum200@hotmail.com
12.นางกนกอร สีเหลืองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการ (พร.) 0-2551-5026 0-2551-5027 kanokon_s@drr.go.th