home

รายการหมอทาง

การติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (ตามมาตรา 38)

 

 

การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทาง (ตามมาตรา 45) 

 

 

การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง  (ตามมาตรา 48)

 

 

ละเมิด