home

ดาวน์โหลด

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมษายน 2562
   
แนวทางการดำเนินการและแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท (ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มกราคม 2562
   
เรื่อง "แนวทางการดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท (ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย) ปี พ.ศ. 2561 มกราคม 2561
เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ กันยายน 2560
เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ กันยายน 2560
คู่มือ QA  ด้านกฎหมาย 22 สิงหาคม 2560
ผังขั้นตอนการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 23 กันยายน 58 - 10.15
รายงานประจำปี 2557 ของสำนักกฎหมาย  1.หน้าปก  2.เนื้อหา 1 ก.ค.58 - 14.01
ระเบียบทางหลวงชนบท ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2551 25 มิ.ย.58 - 9.46
มอบอำนาจให้ข้าราชการลงนามรับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงชนบทในหนังสือแสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 16 มิ.ย.58 - 10.52
คู่มือขั้นตอนการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงในเขตทางหลวงชนบท 31 มีนาคม 58 -14.39
คู่มือปฏิบัติงาน (Check List) ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการที่มิได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 58
แบบฟอร์ม โครงการนำร่องการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง (บม.01,บม.02,บม.03,บม.04,บม.05) กุมภาพันธ์ 58