home

กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต่อศาล โดยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้ฟ้องคดีกันเองได้หรือไม่ มีนาคม 2560
การแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์เงินค่าทดแทนในหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน -กุมภาพันธ์ 2560
รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 1 -ธันวาคม 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนสุดท้าย) -พฤศจิกายน 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนที่ 1) -ตุลาคม 2559
การขีดฆ่าอากรแสตมป์ 15 พฤศจิกายน 2559
กระแสไฟฟ้ารั่ว ภัยที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ผู้ใช้ทางถึงตายได้ และกรมฯ จะต้องรับผิดชอบ 25 สิงหาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 8) -กรกฏาคม2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 7) -กรกฏาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 6) -กรกฏาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 4) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 3) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2559 11.26
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 30 ธันวาคม 2558 : 9.01
ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแบบจ้างเหมา 23 พฤศจิกายน 58 :13.37
ปรับปรุงพื้นถนนให้สูงขึ้น ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ 28 ตุลาคม 2558 
ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรมฯ ต้องรับผิดหรือไม่ 24 กันยายน 2558
การระวังชี้แนวเขตทางหลวง 14 สิงหาคม 2558 : 15.43
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 12 มิ.ย.2558 14.43
ข้อพิจารณาสำคัญในการตรวจสอบใบมอบอำนาจ 8 มิ.ย.2558 15.31
ความเสียหายจากต้นไม้ในสายทาง 21 พฤษภาคม 2558 - 14.08
ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง 3 มีนาคม 2558 - 15.14
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2558
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเครือข่ายนักกฎหมาย ทช. กุมภาพันธ์ 2558
กรณีนำรถราชการไปจอดเก็บที่บ้านพักแล้วสูญหาย!!! กุมภาพันธ์ 2558
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน กุมภาพันธ์ 2558
คู่มือการปฏิบัติงาน (Check List) ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการที่มิได้มีการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2558
การส่งคืนเงินค่าทดแทนที่วางเงิน (วางทรัพย์) ไว้ครบ 10 ปี เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2558
ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 2) กุมภาพันธ์ 2558
ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 1) กุมภาพันธ์ 2558
ผลกระทบจากการตั้งด่านชั่งน้ำหนัก กุมภาพันธ์ 2558