home

กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

เรื่อง สัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ทำขึ้นโดยใช้หลักฐานการได้รับการจัดสรรงบประมาณปลอม จะมีผลต่อสัญญาอย่างไร 23 พฤษภาคม 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 25 เมษายน 2562
   
ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง 28 มีนาคม 2562
การดูแลพื้นที่ถนนบนคันคลองชลประทานที่รับมอบจากกรมชลประทาน  28 กุมภาพันธ์ 2562
การใช้รถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง มกราคม 2562
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง 28 ธันวาคม 2561
ความสำคัญของหลักฐานการดูแลต้นไม้ในสายทาง ลงวันที่ 30 พ.ย.2561 4 ธันวาคม 2561
ข้อพึงระวังในการส่งภาพหนังสือราชการผ่านแอปพลิเคชันไลน์และช่องทางอื่น ๆ 2 ตุลาคม 2561
   
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนิยามของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  กันยายน 2561
ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีของศาล 28 สิงหาคม 2561
การดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่ 25 กรกฎาคม 2561
การดำเนินการตามความเห็นของ สตง. 29 มิถุนายน 2561
เรื่อง ทุจริตผ่านมา 10 กว่าปีจนเกษียณอายุราชการไปแล้วจะยังถูกดำเนินการทางวินัยได้หรือไม่ 22 พฤษภาคม 2561
   
อำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัย 9 เมษายน 2561
สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 22 มีนาคม 2561
สถาบันการศึกษากับการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม 9 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อทักทวงของ สตง. 31 มกราคม 2561
ถูกริบหลักประกันซองเพราะมาลงทะเบียนไม่ทัน จะขอคือหรือขอลดได้หรือไม่ ธันวาคม 2560
สิทธิในการฟ้องคดีขอคืนค่าปรับของผู้รับจ้างกรณีส่งมอบงานล่าช้า ธันวาคม 2560
ถนนยุบจากเหตุน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ตุลาคม 2560
กำหนดรูปแบบและจุดก่อสร้างสะพานลอยไม่เหมาะสม อาจต้องทุบและแก้ไขใหม่ กันยายน 2560
ข้อควรระวังเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานการจ่ายหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป สิงหาคม 2560
ตรวจรับงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาการบ่มคอนกรีต กรกฏาคม 2560
อายุความในการไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว มิถุนายน 2560
การขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างในกรณีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ พฤษภาคม 2560
การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในเอกสารประกอบการขอรับเงิน เมษายน 2560
หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต่อศาล โดยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้ฟ้องคดีกันเองได้หรือไม่ มีนาคม 2560
การแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์เงินค่าทดแทนในหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน -กุมภาพันธ์ 2560
รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 1 -ธันวาคม 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนสุดท้าย) -พฤศจิกายน 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนที่ 1) -ตุลาคม 2559
การขีดฆ่าอากรแสตมป์ 15 พฤศจิกายน 2559
กระแสไฟฟ้ารั่ว ภัยที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ผู้ใช้ทางถึงตายได้ และกรมฯ จะต้องรับผิดชอบ 25 สิงหาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 8) -กรกฏาคม2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 7) -กรกฏาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 6) -กรกฏาคม 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 4) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 3) -เมษายน 2559
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 2) 11 กุมภาพันธ์ 2559 11.26
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 30 ธันวาคม 2558 : 9.01
ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแบบจ้างเหมา 23 พฤศจิกายน 58 :13.37
ปรับปรุงพื้นถนนให้สูงขึ้น ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่ 28 ตุลาคม 2558 
ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรมฯ ต้องรับผิดหรือไม่ 24 กันยายน 2558
การระวังชี้แนวเขตทางหลวง 14 สิงหาคม 2558 : 15.43
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 12 มิ.ย.2558 14.43
ข้อพิจารณาสำคัญในการตรวจสอบใบมอบอำนาจ 8 มิ.ย.2558 15.31
ความเสียหายจากต้นไม้ในสายทาง 21 พฤษภาคม 2558 - 14.08
ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง 3 มีนาคม 2558 - 15.14
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ กุมภาพันธ์ 2558
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเครือข่ายนักกฎหมาย ทช. กุมภาพันธ์ 2558
กรณีนำรถราชการไปจอดเก็บที่บ้านพักแล้วสูญหาย!!! กุมภาพันธ์ 2558
ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน กุมภาพันธ์ 2558
คู่มือการปฏิบัติงาน (Check List) ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการที่มิได้มีการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ กุมภาพันธ์ 2558
การส่งคืนเงินค่าทดแทนที่วางเงิน (วางทรัพย์) ไว้ครบ 10 ปี เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2558
ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 2) กุมภาพันธ์ 2558
ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 1) กุมภาพันธ์ 2558
ผลกระทบจากการตั้งด่านชั่งน้ำหนัก กุมภาพันธ์ 2558