home

ความรู้สำหรับประชาชน

การเวนคืน 1 ก.พ. 60 : 10.22 น.
vdo ความรู้สำหรับประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายเวนคืน มกราคม 2560
คู่มือ การปฏิบัติงานเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2560) ปก  เนื้อหา มกราคม 2560
ที่ดิน สปก.ถูกเวนคืนจะได้รับค่าทดแทนหรือไม่ 18 พ.ค.2558 10.16 น.
กระบวนงานที่ 6 เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ฯ 10 เม.ย. 14 13:29
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ทีถูกเวนคืน 11 ก.ค. 13 15:15
การขายฝากที่ดิน 29 พ.ย. 12 14:12
เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 30 ส.ค. 12 14:51
การติดตั้งป้าย/สัญญาณเตือน กรณีทาง หรือสะพานชำรุด 24 เม.ย. 12 09:27
การร้องขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ 10 ส.ค. 11 11:53
ขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ 27 มิ.ย. 11 16:51
จอดเรือที่ชายตลิ่งมา 20 ปี จนเกิดการตื้นเขินติดกับที่ดินมีโฉนดของผู้อื่นจึงถูกฟ้องขับไล่! 10 มิ.ย. 11 12:05
การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ 02 มิ.ย. 11 14:38
โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง จ.ชัยภูมิ 02 มิ.ย. 11 14:34
โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314 - ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา 02 มิ.ย. 11 14:23
โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรี จังหวัดสระบุรี 02 มิ.ย. 11 14:16
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย
02 มิ.ย. 11 14:11