home

คำสั่ง

   
   
-เรื่อง คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1837/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 6 กันยายน 2561
   
-คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๒๓๖๓/๒๕๖๐ 25 มกราคม 2561
- คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 845/2554 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
12 พฤศจิกายน 2558 -09.58 น.
 
คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1145/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 20 ก.ค. - 15:33