home

คำสั่งอื่นๆ

คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1080/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการลงนามรับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงในหนังสือแสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 19 มิ.ย. 2558 - 14.33 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักกฎหมาย 10 เม.ย. 14 13:35
คำสั่งสำนักกฎหมายที่ 2/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักกฎหมาย 02 เม.ย. 14 13:41
คำสั่งสำนักกฎหมาย ที่ 1/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติราชการ 25 ก.พ. 14 11:22
คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 134/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 25 ก.พ. 14 11:02