home

พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.เวนคืน

-พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดคันลัด ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2556 12 มื.ย.2558 15.02
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2554 12 มิ.ย.2558 15.00
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554 12 มิ.ย.2558 14.59
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.58
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.57
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลกุดป่อง และตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.56
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลดู่ใต้ ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.55
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลกล้วย ตำบลในเมือง และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.53
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลวันยาว ตำบลขลุง และตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.52
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555 12 มิ.ย.2558 14.50
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2554 12 มิ.ย.2558 14.49
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2554 8 มิ.ย.2558 15.45
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลฟากห้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  พ.ศ.2554 8 มิ.ย.2558 15.43
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด  อำเภอเมืองปทุมธานี  ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554 8 มิ.ย.2558 15.41
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลนาน และตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2554 8 มิ.ย.2558 15.38
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 15.37
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลท่าลาด  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 15.36
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลองค์รักษ์  ตำบลศรีษะกระบือ  ตำบลบางลูกสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และตำบลดอกเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 15.35
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลหัวยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 15.05
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง  และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556  8 มิ.ย.2558 15.04
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 15.02
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 15.01
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 15.00
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลศรีษะทอง  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.59
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลท่าไข่ ตำบลบางขวัญ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางไผ่ และตำบลคลองจุกระเฌอ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.58
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลวังก์พง  อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.56
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558  8 มิ.ย.2558 14.55
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลยี่สาร  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.53
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลโพนทอง และตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.51
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.50
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.49
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบางบ่อ และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.47
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน   ในท้องที่ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.46
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.45
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอพิสัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.44
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.43
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง  อำเภอสันป่าตอง  และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง  ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.42
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.40
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558  8 มิ.ย.2558 14.38
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลธงชัย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.37
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.36
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558 8 มิ.ย.2558 14.35
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 8 มิ.ย.2558 14.34
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลชัยบุรี  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2556 8 มิ.ย.2558 14.33
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558 8 มิย. 2558 14.31
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2558  8 มิ.ย.2558 14.30
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ในท้องที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมา พ.ศ.2555  8 มิ.ย.2558 14.29
-พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555 8 มิย.2558 14.27
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 18 ส.ค. 11 10:42
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าแมต และตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 18 ส.ค. 11 10:38
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลทรายมูล ตำบลบางปลากด ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ และตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๕๔ 18 ส.ค. 11 10:36
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๔ 18 ส.ค. 11 10:26
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ และตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๔ 18 ส.ค. 11 10:23
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางหมาก และตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๕๓ 05 ส.ค. 11 10:18
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 05 ส.ค. 11 10:16
- พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมะขามเตี้ย และตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 05 ส.ค. 11 10:14
พ.ร.ฎ.เวนคืนในท้องที่ตำบลบางหมาก และตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2553 สร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 กับทางหลวงชนบท ชพ.2006 (สาย จ ) 19 ต.ค. 10 14:28
พ.ร.ฎ.เวนคืนในท้องที่ตำบลแจระแม ตำบลในเมือง และตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2553 สร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 กับถนนสาย ค3 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี 19 ต.ค. 10 14:2
พ.ร.ฎ.เวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2553 สร้างทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ 19 ต.ค. 10 14:24
พ.ร.ฎ.เวนคืนในท้องที่ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลตลาด ตำบลหัวทะเล และตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2553 สร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา 19 ต.ค. 10 14:23