Menu
home
>>
ความเป็นมา

นับ ตั้งแต่รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2545 เป็นต้นมานั้น  กรมทางหลวงชนบทเป็นกรมที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยั่งยืน  แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางเชื่อม  (Missing Link) ทางเชื่อม  (By-Pass)  และทางลัด  (Short Cut)   รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง  (Mentors)  การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ระบบราชการไทย

Scroll Up Skip to content