Menu
home
>>
ประกาศเข้าครอบครอง
 • กำแพงเพชร
    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลทรงธรรม และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิก)

 • กาฬสินธุ์

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลกาฬสินธุ์ ตำบลโพนทอง และตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สายเชื่อมระหว่าง ทล.213 กับ ทล.227 (คลิก)

 • ฉะเชิงเทรา

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลหอมศีล ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง และตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สาย ทางหลวงชนบท ฉช.2004 (คลิก)

 • ชลบุรี

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลมาบโป่ง ตำบลหนองกะขะ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (คลิก)

 • ตราด
    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ประกาศ  ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564  (คลิก)
    2. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลคอลงใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด (คลิก)

 • ตาก
    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในการกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลแม่ปะ และตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (คลิก)

 • นครนายก
    1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลศีรษะกระบือ ตำบลลูกเสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน (คลิก)

 • นครพนม
    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลนาทราย ตำบลนาราชควาย ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (คลิก)

 • นครราชสีมา

    1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลปรุใหญ่ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลในเมือง ตำบลหมื่นไวย และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน (คลิก)

 • นครศรีธรรมราช

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลท่าเรือ และตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สาย เชื่อมระหว่าง ทล.4103 กับทางหลวงชนบท นศ.4037 (คลิก)

 • นครสวรรค์

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (คลิก)

 • ปทุมธานี

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลคลองหก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง และตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (คลิก)

 • ประจวบคีรีขันธ์

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คลิก)

 • ปราจีนบุรี

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลดงพระราม ตำบลบางบริบูรณ์ ตำบลท่างาม ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และตำบลบางพลวง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (คลิก)

 • พะเยา

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (คลิก)

 • พังงา

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท  เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลบโคกกลอย อำเภอตำกั่วุท่ง จังหวัดพังงา (คลิก)

 • มหาสารคาม

    1. ประกาศรกมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลตลาด ตำบลแก่งเลิงจาน และตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (คลิก)

 • มุกดาหาร

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลโพนทราย และตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (คลิก)

 • ร้อยเอ็ด

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลในเมือง ตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง และตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564   (คลิก)

 • ลำปาง

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลปงแสนทอง ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (คลิก)

 • สมุทรปราการ

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 (คลิก)
    2. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลคลองด่าน ตำบลบางเพียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (คลิก)

 • สระแก้ว

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคา 2564 (คลิก)

 • อุตดิตถ์

    1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลท่าเสา ตำบลท่าอิฐ และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (คลิก)
Scroll Up Skip to content