Menu
home
>>
กฎกระทรวง
  • กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2564 (Click)
  • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564  (Click)
  • กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 (Click)
  • กฎกระทรวงกำหนดการจัดทำ ปัก ติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณจราจร สำหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2563 (Click)
  • แบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงชนบท พ.ศ.2561  (Click)
  • กฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๓ (Click)
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (กำหนดอัตราความเร็วของรถบนทางหลวงชนบท)  (Click)
Scroll Up Skip to content