Menu
home
>>
ประกาศ ผอ.ทางหลวง

ประกาศ ผอ.ทางหลวง


 • เรื่อง  กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 2) (Click)
 • เรื่อง  กำหนดเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท (Click)
 • เรื่อง   ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565 (Click)
 • เรื่อง  ห้ามจอดยานพาหนะบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณถนนคู่ขนานตั้งแต่แยกตากสินตัดใหม่ถึงทางต่างระดับถนนราชพฤกษ์ และพื้นที่ใต้ทางต่างระดับถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่ง  (Click)
 • เรื่อง  ห้ามจอดยานพาหนะบนทางหลวงชนบท  (Click)
 • เรื่อง  ห้ามจอดยานพาหนะบนถนนกัลปพฤกษ์  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลา เกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับรวมการแก้ไขเป็นปัจจุบันสำหรับใช้งาน)  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558 (Click)
 • เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (Click)
 • เรื่อง   การขออนุญาตกระทำการใด ๆ ในเขตทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๓  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามจอดยานพาหนะบนถนนราชพฤกษ์ บริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนกัลปพฤกษ์ (แยกสวนเลียบ)  (Click)
 • เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  (Click)
 • เรื่อง    ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  (Click)
 • เรื่อง   มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกำหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงชนบท พ.ศ. 2549  (Click)
Scroll Up Skip to content