Menu
home
>>
คำสั่ง
  • เรื่อง คำจำกัดความคำว่าโครงการขนาดใหญ่ ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2363/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2124/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1837/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๒๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวงและคำอธิบายประกอบคำสั่ง  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 845/2554 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1145/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  (Click)

Scroll Up Skip to content