Menu
home
>>
บทความกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

บทความกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

 • เรื่อง การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส (Clik)
 • เรื่อง อนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยมิชอบ (Clik)
 • เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มร้อยละ 2 ของราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น กรณีผลรังวัดที่ดินเพิ่มขึ้นหรือลดลง (Clik)
 • เรื่อง กรณีความตายของผู้ขับขี่มิได้เกิดจากผลโดยตรงของการไม่ซ่อมแซมอุปกรณ์งานทางที่ชำรุด  (Clik)
 • เรื่อง สาระสำคัญของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (Clik)
 • เรื่อง การถอนสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน (Clik)
 • เรื่อง ประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับการเก็บค่าใช้เขตทางหลวง (Clik)
 • เรื่อง ตรวจพบภายหลังว่าคู่สัญญางานก่อสร้างมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ สัญญาเป็นโมฆะหรือไม่ (Clik)
 • เรื่อง สร้างถนนทั้งที่ทราบว่ามีปัญหาการระบายน้ำ แต่ก็ยังสร้างต่อจนเสร็จโดยไม่แก้ไข เป็นการกระทำละเมิด (Clik)
 • เรื่อง ตรวจรับงานก่อสร้าง โดยที่งานยังไม่แล้วเสร็จ (Clik)
 • เรื่อง ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างในชั้นเจรจาปรองดอง โดยเจ้าของที่ดินไม่ยินยอม (Clik)
 • เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและค่าทดแทน (Clik)
 • เรื่อง รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 2 (Clik)
 • เรื่อง รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 1 (Clik)
 • เรื่อง การอุทิศที่ดินให้ทางราชการอย่างมีเงื่อนไข (Clik)
 • เรื่อง เหตุละเมิดจากต้นไม้ในสายทางล้มทับ (Clik)
 • เรื่อง ข้อพึงระวังในการยกเลิกการโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างก่อสร้าง (Clik)
 • เรื่อง มิได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ แต่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิได้ร้องเรียนก่อนได้หรือไม่ (Clik)
 • เรื่อง จอดรถในที่ห้ามจอดแล้วถูกกิ่งไม้ของต้นไม้ในความรับผิดชอบของราชการหล่นทับ ใครจะต้องรับผิด (Clik)
 • เรื่อง มติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน (Clik)
 • เรื่อง ไม่แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ จึงเรียกค่าปรับไม่ได้ (Clik)
 • เรื่อง การโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้าง (Clik)
 • เรื่อง การก่อสร้างขยายถนนรุกล้ำที่ดินเอกชน (Clik)
 • เรื่อง  ฝาครอบไฟจราจรชำรุด หน่วยงานอาจต้องเสียเงินหลายล้าน  (Click)
 • เรื่อง  เสาไฟฟ้ามีอยู่ก่อนที่เจ้าของที่ดินจะซื้อที่ดินมา เจ้าของที่ดินจะขอให้รื้อย้ายออกได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง  ผู้อนุมัติแบบแปลนก่อสร้างถนนที่สร้างรุกล้ำที่ดินผู้อื่น ต้องร่วมรับผิดในทางละเมิดหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง  ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานจนกระทั่งครบกำหนดเวลาตามสัญญาและมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับได้เพียงใด (Click)
 • เรื่อง เจ้าพนักงานตำรวจจะตั้งด่านในเขตทางหลวง ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงก่อนหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง ไม่ปรับปรุงถนนตามที่ร้องเรียนเพราะมีข้อจำกัดทางราชการ ไม่ถือว่าละเลยต่อหน้าที่  (Click)
 • เรื่อง  ปล่อยให้มีร้านค้าบนถนนและทางเท้าบดบังหน้าอาคารชาวบ้าน หน่วยงานอาจต้องชดใช้เงิน  (Click)
 • เรื่อง  ประกาศเกี่ยวกับการสอบเป็นคำสั่งทางปกครอง (Click)
 • เรื่อง  ต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตทางหลวง ถือเป็นทางหลวงที่กรมต้องดูแลหรือไม่  (Click)
 • เรื่อง  คำสั่งไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์เนื่องจากยื่นคำอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  (Click)
 • เรื่อง  การเลิกสัญญาทางปกครอง (Click)
 • เรื่อง  สร้างคันหินยกระดับทางเท้าทำให้ประชาชนเข้าออกตึกแถวไม่ได้ดังเดิม เป็นละเมิดหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง  แม้จะเป็นความผิดในทางแพ่ง แต่อาจไม่เป็นความผิดในทางอาญา (Click)
 • เรื่อง  ดุลพินิจในการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างกันสาดรุกล้ำเข้ามาในเขตทางหลวง (Click)
 • เรื่อง  ความสำคัญของการตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ฉบับจริงก่อนการจ่ายเงินค่าทดแทน (Click)
 • เรื่อง  คำอุทธรณ์ที่ไม่ลงชื่อผู้อุทธรณ์จะมีผลอย่างไร  (Click)
 • เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ  (Click)
 • เรื่อง  เจ้าหน้าที่ทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกแต่ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายจะมีผลอย่างไร  (Click)
 • เรื่อง  หน่วยงานบอกเลิกจ้างก่อสร้างแต่ยังต้องชำระค่างานที่เกิดขึ้น (Click)
 • เรื่อง  ชี้กันเขตทางหลวงโดยมิชอบ แม้จะได้เขตทางหลวงมาใช้ในการก่อสร้างแต่ถือเป็นละเมิด (Click)
 • เรื่อง   คำสั่งไม่อนุญาตให้ดำเนินการในเขตทางหลวงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลให้ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (Click)
 • เรื่อง   ผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างไปโดยไม่รู้ว่างานไม่ถูกต้องตามสัญญา ต้องรับผิดหรือไม่  (Click)
 • เรื่อง   ความรับผิดของเจ้าหน้าที่จากการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแล้วทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  (Click)
 • เรื่อง   การทำทางระบายน้ำออกจากสายทาง  (Click)
 • เรื่อง   ผู้รับจ้างก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามสัญญา  แต่ผู้ว่าจ้างตรวจรับงานโดยปริยาย  (Click)
 • เรื่อง   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวน  (Click)
 • เรื่อง   สัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ทำขึ้นโดยใช้หลักฐานการได้รับการจัดสรรงบประมาณปลอม จะมีผลต่อสัญญาอย่างไร  (Click)
 • เรื่อง   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  (Click)
 • เรื่อง   ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง  (Click)
 • เรื่อง  การดูแลพื้นที่ถนนบนคันคลองชลประทานที่รับมอบจากกรมชลประทาน  (Click)
 • เรื่อง  การใช้รถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง  (Click)
 • เรื่อง  การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวง  (Click)
 • เรื่อง  ความสำคัญของหลักฐานการดูแลต้นไม้ในสายทาง ลงวันที่ 30 พ.ย.2561  (Click)
 • เรื่อง  ข้อพึงระวังในการส่งภาพหนังสือราชการผ่านแอปพลิเคชันไลน์และช่องทางอื่น ๆ  (Click)
 • เรื่อง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนิยามของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559  (Click)
 • เรื่อง  ระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีของศาล  (Click)
 • เรื่อง  การดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับใหม่  (Click)
 • เรื่อง  การดำเนินการตามความเห็นของ สตง.  (Click)
 • เรื่อง  ทุจริตผ่านมา 10 กว่าปีจนเกษียณอายุราชการไปแล้วจะยังถูกดำเนินการทางวินัยได้หรือไม่  (Click)
 • เรื่อง  อำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดทางวินัย  (Click)
 • เรื่อง  สถาบันการศึกษาของรัฐกับการเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (Click)
 • เรื่อง  สถาบันการศึกษากับการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม  (Click)
 • เรื่อง  ข้อทักทวงของ สตง.  (Click)
 • เรื่อง  ถูกริบหลักประกันซองเพราะมาลงทะเบียนไม่ทัน จะขอคือหรือขอลดได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง  สิทธิในการฟ้องคดีขอคืนค่าปรับของผู้รับจ้างกรณีส่งมอบงานล่าช้า  (Click)
 • เรื่อง  ถนนยุบจากเหตุน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ถือเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่  (Click)
 • เรื่อง  กำหนดรูปแบบและจุดก่อสร้างสะพานลอยไม่เหมาะสม อาจต้องทุบและแก้ไขใหม่  (Click)
 • เรื่อง  ข้อควรระวังเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ส่งหลักฐานการจ่ายหรือเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป  (Click)
 • เรื่อง  ตรวจรับงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาการบ่มคอนกรีต  (Click)
 • เรื่อง  อายุความในการไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว  (Click)
 • เรื่อง  การขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างในกรณีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้  (Click)
 • เรื่อง  การตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในเอกสารประกอบการขอรับเงิน  (Click)
 • เรื่อง  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต่อศาล โดยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามมิให้ฟ้องคดีกันเองได้หรือไม่  (Click)
 • เรื่อง  การแจ้งสิทธิ์อุทธรณ์เงินค่าทดแทนในหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน  (Click)
 • เรื่อง  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนสุดท้าย)  (Click)
 • เรื่อง  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนที่ 1)  (Click)
 • เรื่อง  การขีดฆ่าอากรแสตมป์  (Click)
 • เรื่อง  กระแสไฟฟ้ารั่ว ภัยที่มองไม่เห็น แต่ทำให้ผู้ใช้ทางถึงตายได้ และกรมฯ จะต้องรับผิดชอบ  (Click)
 • เรื่อง  สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 8)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 7)  (Click)
 • เรื่ือง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 6)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 5)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 4)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 3)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ตอนที่ 2)  (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  (Click)
 • เรื่อง  ลักษณะพิเศษของสัญญาจ้างแบบจ้างเหมา  (Click)
 • เรื่อง   ปรับปรุงพื้นถนนให้สูงขึ้น ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่  (Click)
 • เรื่อง   ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก กรมฯ ต้องรับผิดหรือไม่  (Click)
 • เรื่อง   การระวังชี้แนวเขตทางหลวง  (Click)
 • เรื่อง   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง  (Click)
 • เรื่อง   ข้อพิจารณาสำคัญในการตรวจสอบใบมอบอำนาจ  (Click)
 • เรื่อง   ความเสียหายจากต้นไม้ในสายทาง  (Click)
 • เรื่อง   ระยะเวลาในการออกคำสั่งทางปกครอง  (Click)
 • เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่  (Click)
 • เรื่อง   แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเครือข่ายนักกฎหมาย ทช.  (Click)
 • เรื่อง   กรณีนำรถราชการไปจอดเก็บที่บ้านพักแล้วสูญหาย!!!  (Click)
 • เรื่อง   ความเสียหายจากการก่อสร้างถนนรุกล้ำที่ดินของประชาชน  (Click)
 • เรื่อง   คู่มือการปฏิบัติงาน (Check List) ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการที่มิได้มีการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์  (Click)
 • เรื่อง   การส่งคืนเงินค่าทดแทนที่วางเงิน (วางทรัพย์) ไว้ครบ 10 ปี เพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดิน  (Click)
 • เรื่อง   ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 2)  (Click)
 • เรื่อง   ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 1)  (Click)
 • เรื่อง   ผลกระทบจากการตั้งด่านชั่งน้ำหนัก  (Click)
Scroll Up Skip to content