Menu
home
>>
คำสั่งอื่นๆ
  • การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการพิจารณาอนุญาตให้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (Click)
  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1080/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการลงนามรับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงในหนังสือแสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (Click)
Scroll Up Skip to content