Menu
home
>>
ประกาศทั่วไป

ประกาศ

1)รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบนถนนสาย ทช.ชน.1014 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2)รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบรเิวณจุดตัดระหว่างถนนสาย ทช.ปท.4001 กับ ทล.352 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิก)ประกาศ

1)รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบนถนนสาย ทช.ชน.1014 อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
2)รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ทางต่างระดับบรเิวณจุดตัดระหว่างถนนสาย ทช.ปท.4001 กับ ทล.352 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (คลิก)ประกาศ  รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี (คลิก)ประกาศ  รายการตรวจสอบคัดเลือกผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างทางต่างระดับตัดผ่านทางหลวง หมายเลข (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี)
ตามแนวถนนสายบ้านสวน-หนองข้างคอก ม.1,4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี (คลิก)ประกาศกรมทางหลวงชนบท   เรื่อง “นโยบายความโปร่งในและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท”ประกาศ  

1.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการประกาศกรมทางหลวง  เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกฯ

Scroll Up Skip to content