Menu
home
>>
ดาวน์โหลดอื่นๆ
 • เรื่อง การใช้งานระบบรายงานข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ การร้องเรียนและปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมาย (ระบบรายงานข้อมูล พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕) (คลิก)
 • เรื่อง ระบบรายงานและติดตามประเมินผลอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (Road Accident Investigation Dash Board) (คลิก)
 • วีดีทัศน์ เรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัย ระดับต้น (คลิก)
 • วีดีทัศน์ เรื่อง การตรวจสอบงานทางและประเมินความเสี่ยงทางกายภายของถนน (คลิก)
 • วีดีทัศน์ เรื่อง ถนนที่ปลอดภัย (คลิก)
 • ขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายในกรณีการตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ  (คลิก)
 • แนวทางการดำเนินการกรณีผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา  (คลิก)
 • ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)การดำเนินการพิจารณากรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง สำนักส่วนกลาง (คลิก)
 • ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)การดำเนินการพิจารณากรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง สทช. 1 – 18 / ขทช. (คลิก)
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (คลิก)
 • เครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ (คลิก)
 • เครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ (คลิก)
 • ผังขั้นตอนการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (คลิก)
 • ระเบียบทางหลวงชนบท ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.2551 (คลิก)
 • มอบอำนาจให้ข้าราชการลงนามรับมอบการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงชนบทในหนังสือแสดงความประสงค์อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (คลิก)
 • คู่มือขั้นตอนการขอรับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงในเขตทางหลวงชนบท (คลิก)
 • คู่มือปฏิบัติงาน (Check List) ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการที่มิได้มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (คลิก)
 • แบบฟอร์ม โครงการนำร่องการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง (บม.01,บม.02,บม.03,บม.04,บม.05) (คลิก)
Scroll Up Skip to content