Menu
home
>>
อนุบัญญัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ
  1.  กฎกระทรวง การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน พ.ศ. 2564
  2.  กฎกระทรวง กำหนดการจำหน่ายหรือทำลายโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. 2564
  3.  กฎกระทรวง กำหนดการชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ พ.ศ. 2564
  4.  กฎกระทรวง กำหนดการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2564
  5.  กฎกระทรวง กำหนดการลด เพิ่ม หรือหักเงินค่าทดแทนอันเนื่องจากผลของการเวนคืนหรือสภาพแห่งที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป พ.ศ. 2564
  6.  กฎกระทรวง กำหนดเงินค่าทดแทนอื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. 2564
  7.  กฎกระทรวง กำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. 2564
  8.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. 2564
Scroll Up Skip to content